[Thanh Hóa] Thưởng thức mỹ vị cung đình với ưu đãi giảm 20%