Ra mắt dòng sơn và dưỡng cao cấp giá dùng thử chỉ 20K