Ngày hội thành viên: Thứ 3 quá đã - Ưu đãi giảm 15%