[Hà Nội] Hè đến Hotpot Story - Nhận “ty tỷ” ưu đãi