[Hà Nội] “Ăn sành uống sang” cùng ưu đãi “Ăn ngon uống đã”