Crazy Monday – Thứ 2 cuối cùng của tháng tại Kichi Kichi Hà Nội