Chè ngon giá mềm giảm 10% - Trúng thêm cả iPhone 11