Ăn MOKCHANG đi chờ chi - Trúng iPhone vé CGV mệt nghỉ